A A A

Cele i zadania KnOZŻ • Zrzeszanie klubów i stowarzyszeń żeglarskich, popieranie żeglarstwa we wszystkich jego formach oraz reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim osób.

 • Kreowanie nowej formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców miasta poprzez udział w imprezach typu: regaty, spływy, rejsy turystyczno-krajobrazowe.

 • Popularyzacja żeglarstwa wśród młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

 • Prezentacja walorów krajoznawczych miasta i regionu.

 • Upowszechnianie w środowisku żeglarskim wolontariatu.

Zakres działalności KnOZŻ • Organizacja szkoleń żeglarskich, regat, obozów, pokazów, kursów , odczytów itp.

 • Popularyzacja dobrych obyczajów żeglarskich.

 • Popieranie wszelkich form działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby Związku i jego członków.

 • Wykonywanie uprawnień PZŻ w ramach zawartych porozumień.

 • Wspieranie organizacji nowych stowarzyszeń żeglarskich.

 • Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.