A A A
Grand Prix Jezior Koninskich (GPJK) – regulamin na sezon 2009

1. Organizatorem Grand Prix Jezior Koninskich (GPJK) jest Koniński Okręgowy Związek Żeglarski (KnOZŻ) reprezentowany przez Zarząd.
2. Decyzję ostateczną, co do ogłoszenia wyników GPJK po zakończeniu wszystkich wyścigów, które zaliczane są do punktacji GPJK oraz przewidzianych w kalendarzu imprez podejmuje Prezes Zarządu KnOZŻ.
3. Za przekazanie do Organizatora GPJK punktacji zgromadzonej przez sterników w poszczególnych regatach zaklasyfikowanych do GPJK odpowiedzialny jest sędzia główny danych regat. Wyniki muszą zostać przekazane nie później niż w ciągu 1 tygodnia od dnia, w którym odbyły się regaty.
4. Organizator regat zobowiązany jest do przekazania wyników w formie załącznika nr 1 dołączonego do niniejszego regulaminu.
Zasady współzawodnictwa:
6. Współzawodnictwo prowadzone jest w klasach:
- Omega Sport
- Omega Standard
- T1
- T2
- T3
Prowadzona będzie klasyfikacja w każdej z klas oddzielnie, ostateczna klasyfikacja zostanie obliczona w grupach: Omega Sport i Standard, Turystyczna T1 , T2 i T3.
7. Punktacja obejmuje tylko te regaty, które zostały zaznaczone w Kalendarzu Imprez KnOZŻ jako imprezy podlegające klasyfikacji GPJK.
8. Klasyfikacja obejmuje sterników.
9. W końcowej klasyfikacji bierze się pod uwagę sterników, którzy wzięli udział w minimum trzech regatach zaklasyfikowanych do GPJK.
10. W klasyfikacji GPJK zwycięża ten sternik, który uzyskał najwięcej punktów. W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji decyduje liczba punktów uzyskana na regatach o Mistrzostwo Okręgu. Jeżeli mimo to remis pozostaje, to sternicy zajmują określone miejsce ex equo.
11. Punkty GPJK przyznaje się tylko tym sternikom, którzy zostali sklasyfikowani w regatach. Warunkiem koniecznym klasyfikacji w regatach jest ukończenie co najmniej jednego wyścigu.
12. Warunkiem koniecznym uzyskania punktów GPJK jest start co najmniej 3 łódek w klasie.
13. Punktacja odbywać się będzie wg. wzoru:
liczba punktów GPJK za jedne regaty w każdej z klas : I miejsce 20 pkt. II miejsce 19 pkt. III miejsce 18 pkt. Itd. Pozostałe miejsca o jeden pkt. mniej . Do klasyfikacji końcowej GPJK zalicza się punkty uzyskane przez danego sternika oddzielnie w każdej z klas. „Zimowe Regaty Barbórkowe” ze względu na wyróżnienie „Regaty Roku 2007” oraz termin otrzymują współczynnik 2 tzn. punktacja jest liczona x2.
14. Nie dopuszcza się przemieszczania jachtów z klasy do klasy.
15. Podział na klasy turystyczne (T-1 i T-2) odbywać się będzie zgodnie z załączoną do niniejszego regulaminu tabelą na 1. W przypadku, gdy jacht nie jest ujęty w tabeli, wtedy o przydziale do klasy decyduje Sędzia Główny regat.
16. Łączenie klas w regatach jest dopuszczalne, ale pod warunkiem równoczesnego prowadzenia klasyfikacji zgodnie z podziałem na klasy wg punktu 5.
17. W klasach: T-1 i T-2 nie zezwala się na używanie żagli dodatkowych stawianych przed sztagiem (spinakerów, genakerów, blisterów, reacherów, code 0 itp.). Dopuszcza się używanie żagli typu genua.
W przypadku klasy Omega certyfikaty jachtów regatowych PZŻ dla łodzi startujących w klasie Sport nie są wymagane, podobnie jak stickery na kadłubach.
18. Regaty GPJK są regatami sportowo-rekreacyjnymi zgodnie z przepisami PZŻ.
19. Organizatorów regat ujętych w klasyfikacji GPJK zobowiązuje się do stosowania ujednoliconej instrukcji żeglugi - załącznik nr 2 dołączony do niniejszego regulaminu.


REGULAMIN 09

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2